top of page

Documentele necesare unui proiect de casă

De la casa visată la realitatea construită, drumul trece peste un munte de autorizații, certificate, acorduri. Este neplăcut, dar inevitabil.
Suntem alături de tine și te vom ajuta pas cu pas pe căile complicate ale birocrației.
Studiază cu atenție informațiile pe care ți le punem la dispoziție.

01

Certificatul de urbanism (CU)

Certificatul de urbanism este primul pas pe care trebuie să îl faci pentru obținerea autorizației de construire.
Certificatul de urbanism nu permite construirea, ci informează cu privire la principalele caracteristici ale construcțiilor ce se pot executa pe un teren (retrageri de la limitele proprietății, alinieri, înălțime maximă, procent de ocupare a terenului etc.) și enumeră actele ce se vor depune pentru obținerea autorizației de construire, inclusiv avizele și acordurile necesare (utilități urbane, protecția mediului, apărare civilă etc.).

Ce este?

Este un act public eliberat la cerere de către primăria localității/sectorului în raza căreia se află terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informații despre regimul juridic (situarea în intravilan sau în afara acestuia), economic (destinația - locuire, comerț etc.) și tehnic (condițiile ăn care se pot face lucrări de construcții) al imobilului pentru care a fost solicitat.

Unde se solicită?

La primăria localității/sectorului în care se află terenul pe care vrei să construiești.

Acte necesare pentru emitere

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie să depună la biroul de urbanism din cadrul primăriei un dosar ce va cuprinde (cf. Normelor metodologice din 12 oct. 2009 de aplicare a Legii 50/1991):

 • actul de proprietate;
 • ​​cerere tip;
 • ​planuri topografice/cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru - 1:500 și 1:2000. Planurile pot fi obținute din documentația cadastrală a terenului (dacă dispuneți de ea) sau de la Oficiul de Cadastru teritorial (2 exemplare);
 • ​chitanța care atestă plata taxei de eliberare a CU (copie);
 • ​plan de situație, care poate fi cerut sau nu (planul de situație al unei localități, grup de clădiri, clădire se referă la geometria și pozitionarea în plan a construcțiilor existente, străzi, trotuare, alei, căi de acces, eventual utilitățile).

Conform legii, CU se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

​Când se solicită modificări la o clădire existentă sau atunci când construcția propusă se va lipi de o construcție existentă (ex. alipire la calcan), este necesară realizarea unei expertize tehnice. Expertiza tehnică a construcției este procesul prin care o construcție existentă este analizată de către un expert atestat MLPTL (Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței).

02

Studiu geotehnic

În cazul construcțiilor de importanță redusă din mediul rural (case maxim parter + 1 etaj), nu aveți obligativitatea legală de a avea acest studiu, dar este recomandabil să-l comandați pentru ca proiectarea fundațiilor să se bazeze pe informații specifice/corecte.
Elaborarea acestui studiu se poate face după ce ați depus actele pentru certificatul de urbanism.

Ce este?

Este o documentație tehnică ce analizează stratificația terenului, adâncimea nivelului freatic, adâncimea optimă de fundare a construcției, capacitatea portantă a solului.
Studiul geotehnic furnizează inginerului proiectant al structurii de rezistență informațiile necesare pentru a dimensiona corect fundația clădirii.

03

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC/DTAC)

 

PAC este necesar pentru obținerea autorizației de construire, însă nu și pentru execuția construcției.
Conform anexei 1a din Legea 50/1991 (actualizată în anii 2004, 2005 și 2006) PAC-ul cuprinde:
1. Piese scrise: deviz general, memorii generale și pe specialități, date privind investiția, studiul geotehnic, referate pentru verificarea proiectului, fișe și documentații tehnice pentru obținerea avizelor.
2. Piese desenate - planuri generale și planșe pe specialități:

 • arhitectură: planurile tuturor nivelurilor, acoperișului, fațade, secțiuni caracteristice;
 • ​structura de rezistența: fundații și detalii de fundații (pentru construcții având sub 10 niveluri, nu este necesara includerea întregului proiect de structură);
 • ​instalații: parametrii principali și schemele funcționale;
 • ​dotări și instalații tehnologice.

04

Avizele și acordurile de amplasament

Ce sunt?
Avizul de amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea (de apă, de gaz, de canalizare etc.) la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului.
Avizele și acordurile pentru obținerea autorizației de construire se eliberează de către instituții specializate. Avizele și acordurile sunt menționate în certificatul de urbanism.
Este interzisă eliberarea autorizației de construire fără a fi luat toate avizele menționate în certificatul de urbanism.


Unde se solicita?
Se solicită la
:

 • Deținătorii de rețele și utilități: apă, gaz, canalizare, curent electric, drumuri, salubritate;
 • ​Inspectoratul de Stat pentru Construcții (I.S.C.);
 • ​Mediu;
 • ​Sănătatea populației;
 • ​Protecția civilă;
 • ​Combaterea și prevenirea incendiilor;
 • ​Telefonie;
 • ​Apele romane.

Acte necesare:

 • cerere;
 • ​fișă tehnică de mediu;
 • ​certificat de urbanism;
 • ​acte doveditoare ale dreptului de folosință;
 • ​plan de situație, anexă la certificatul de urbanism - dacă a fost cerut pentru certificatul de urbanism;
 • ​plan de încadrare în zonă - sau plan calastral (copie);
 • ​dovada plății tarifului inițial de avizare.

În unele situații, prin certificatul de urbanism, pentru obținerea autorizației de construire se poate cere și un acord unic, care se eliberează de către Direcția Edilitară a Primăriei după obținerea tuturor avizelor de amplasament.

05

Proiectul Tehnic al construcției (PT+DDE)

Ce este?
Proiectul tehnic și detaliile de execuție (PT+DDE) reprezintă documentația scrisă și desenată care se elaborează la solicitarea proprietarului, pe bază de contract, de către cadre tehnice de specialitate (arhitect, inginer de rezistență, inginer de instalații). Proiectul conține toate informațiile necesare execuției unei construcții.


Ce este necesar?
Specificarea cerințelor clientului (de ex. suprafețe, dispunere a camerelor pe niveluri, orientare etc.)
Verificarea proiectului se realizează de către verificatori atestați MLPTL (aceștia nu pot fi și autorii proiectului) pentru diferite specialități (rezistență, foc, siguranță în exploatare). În ceea ce privește locuințele unifamiliale, este necesar doar referatul de verificare a rezistenței clădirii în vederea obținerii autorizației de construire. Excepție fac clădirile de importanță redusă (maxim S+P+1E) din mediul rural, pentru care nu este obligatorie verificarea proiectului.

bottom of page